Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. CLEFDOR CONSULT S.R.L. este o societate comercială constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Focșani, Str. Cuza – Vodă nr.14, apt.1, jud. Vrancea, punct de lucru în București, str. Giuseppe Garibaldi nr. 1, scara C, parter, ap 19, sector 2, România, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J39/332/2009, codul unic de înregistrare RO25779071, denumită în continuare „Operator” .

Având în vedere:

-        prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE , denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018;

-        faptul că Operatorul prelucrează in nume propriu datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană fizică, în prestarea serviciilor de intermediere în domeniul imobiliar, precum și în domeniul transportului internațional de mărfuri; datele cu caracter personal prelucrate cuprinzând: prenume, nume, domiciliu, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, adresa de email, semnătură, număr de telefon;

-        faptul ca Operatorul si societatea dumneavoastră, denumită ,,Clientul’’ au încheiat unul sau mai multe contracte privind prestarea serviciilor de intermediere în domeniul imobiliar, precum și în domeniul  transportului internațional de mărfuri, denumite în continuare „Contractul” sau „Contractele”,după caz, prin care Operatorul prelucrează în nume propriu datele cu caracter personal ale reprezentanților legali ai Clientului, ale persoanelor de contact/responsabile (din partea Clientului) cu/în executarea Contractului/Contractelor, precum: prenume, nume, adresa de email, funcție, semnătură, număr de telefon;

Operatorul emite prezenta Informare Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal , astfel:

I. Datele de contact ale Operatorului sunt cele menționate în preambul.

II. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

Lucian Lazar

lucian.lazar@clefdor.ro

III.      Datele cu caracter personal pe care le utilizăm sunt prenume și nume, semnătura, domiciliu, cod numeric personal, serie și număr carte de identitate, adresa de e-mail, funcție, număr de telefon și orice alte date de identificare devenite disponibile Operatorului pe durata prestării serviciilor, sau pe durata Contractului sau Contractelor.

            Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal , criteriile utilizate pentru a stabili perioada de stocare a datelor cu caracter personal, temeiul juridic al prelucrării precum și destinatarii sau categoriile de destinatari ai prelucrării datelor cu caracter personal sunt: prestarea efectivă a serviciilor către client. Criteriile utilizate sunt durata furnizării serviciului, executarea Contractului/ Contractelor, furnizarea de informatii catre diverse institutii, autoritati publice și păstrare (în temeiul  art. 6, alin. 1, lit. c din Regulamentul UE nr. 679/2016), recuperare creanțe, echipamente, solutionarea altor aspecte judiciare derivate din Contract/ Contracte și audit ( în temeiul art. 6, alin. 1, lit. f din Regulamentul UE nr. 679/2016).

IV.  Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoana vizată (persoană fizică), aveți următoarele drepturi, conform Regulamentului UE nr. 679/2016.

a) Dreptul de acces (art. 15 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveți dreptul de a obține de la societatea noastră o confirmare a faptului că efectuăm sau nu o prelucrare a  datelor cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, veți avea acces la următoarele informații:

-        categoriile de date cu caracter personal vizate;

-        scopurile prelucrării;

-        destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează a fi divulgate;

-        acolo unde e posibil, perioada stocării sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

-         faptul ca puteti depune o plangere catre autoritatea de supraveghere si ca ne puteti cere rectificarea, stergerea datelor cu caracter personal, restrictionarea prelucrarii acestora ori ca va puteti opune prelucrarii;

-        sursa colectarii datelor cu caracter personal, in conditiile în care societatea noastră le colectează de la alta persoana fizica/juridică decat de la dumneavoastră;

-        existenta unui proces decizional automat, inclusiv crearea de profiluri si, cel putin, logica utilizata, importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pt dumneavoastră;

-        dreptul dumneavoastră de a solicita o copie, conform celor aratate mai sus nu trebuie sa aduca atingere drepturilor si libertatilor altora.

 

b) Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal (art. 16 din Regulamentul UE nr.679/2016).

 - aveti dreptul de a obtine de la noi rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

- aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal incomplete.

 

c) Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (art. 17 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine din partea noastră (Operatorului) stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri justificate, in anumite conditii:

-        datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-        dumneavoastră va retrageti consimtamantul in cazul in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant ori prelucrarea priveste datele speciale cu caracter personal, se intemeiaza pe consimtamant si nu exista alt temei juridic privind prelucrarea;

-        dumneavoastră va opuneti prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste unui interes public ori ce rezulta din exercitarea autoritatii cu care Operatorul a fost investit sau prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim al Operatorului ori al unui tert si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ce priveste prelucrarea ori dumneavoastră va opuneti prelucrarii intemeiate pe marketing direct, inclusiv crearii de profiluri legate de marketingul direct;

-        datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-        datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligaţii legale care ii revine Operatorului, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara: pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare; pentru a ne conforma unei obligații legale; in scopuri de arhivare în interes public, stiințific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine de la societatea noastră restrictionarea prelucrarii in anumite conditii:

-        daca dumneavoastră va exercitati dreptul la opozitie, pe durata verificarii de catre noi a exactitatii datelor dumneavoastră cu caracter personal;

-        daca prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastră va opuneti stergerii datelor cu caracter personal si ne solicitati restrictionarea utlizarii acestora;

-        pe durata in care noi verificam daca drepturile noastre legitime prevaleaza in raport de cele ale dumneavoastră, in situatia cand dumneavoastră v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati;

-        noi nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal, iar dumneavoastră le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Va asiguram ca va vom informa inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare pentru cele 4 situatii mentionate mai sus.

Daca restrictionarea prelucrarii a avut loc in cele 4 situatii mentionate anterior, prelucrarea poate avea loc, cu exceptia stocarii, doar in baza consimtamantului dumneavoastră prealabil pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instant sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice din motive de interes public important al UE sau al unui stat membru.

 

e)  Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal (art. 20 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Aveti dreptul de a obtine de la societatea noastră, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si, de asemenea, aveti dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator.

Exercitarea celor doua drepturi mentionate anterior poate avea loc daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii :

(i)              prelucrarea de catre noi are la baza consimtamantul dumneavoastră si are ca obiect inclusiv datele speciale cu caracter special ori prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteti parte sau pentru a face demersuri la cererea dumnavoastră inainte de incheierea unui contract;

(ii)             prelucrarea datelor cu caracter personal se face de noi prin mijloace automate;

(iii)          exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nu afecteza drepturile si libertatile altora.

 

f) Dreptul la opozitie (art. 21 din Regulamentul UE nr.679/2016).

Va puteti opune oricand prelucrarea este necesara:

(i)                       pentru indeplinirea unei sarcini ce serveste un interes public sau ce rezulta din autoritatea cu care noi am fost investiti, inclusiv crearii de profiluri pe aceste temeiuri

(ii)                     pentru un interes legitim al nostru sau al unei tert. Noi vom inceta prelucrarea, cu exceptia cazului in care exista motive legitime si imperioase ce justifica prelucrarea si prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra ori cand scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

Va puteti opune oricand prelucrarii in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, daca aceasta profilare este legata de marketingul direct;

Cand prelucrarea se realizeaza in scopuri statistice, de cercetare stiintifica sau istorica, va puteti opune prelucrarii datelor care va privesc, cu exceptia situatiei cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini din motive de interes public.

 

g) Dreptul de retragere oricand a consimtamantului

Va puteti retrage oricand consimtamantul, fara afectarea valabilitatii prelucrarilor anterioare, in cazul prelucrarilor bazate pe consimtamant.

 

h) Dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere

Aveti dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. G-ral Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318.059.211, 0318.059.212, fax 0318.059.602.

 

V. Aspecte importante privind drepturile dumneavoastra

a) termenul de raspuns la cererile dumneavoastra

Termenul standard de raspuns este de o luna de la primirea cererii; in cazul in care formularea raspunsului necesita analiza unui volum ridicat de documente/informatii, opinia unor terti etc., acest termen poate fi prelungit cu maximum 2 luni, sens in care va vom informa despre acest aspect in intervalul intial de o luna.

 

b) restricționarea accesului

In anumite situatii, este posibil să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Intr-un astfel de caz, vă vom comunica motivul acestui refuz.

 

c) imposibilitatea identificării

In anumite cazuri, este posibil să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. In astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu aceasta secțiune, cu exceptia cazului în care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permită sa va identificam.

Va vom informa si vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 

 

d) exercitarea drepturilor dumneavoastra

            Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, ne puteti trimite o cerere scrisa, semnata si datata, prin modalitatile prevazute la art. II (email, fax, posta).

 

V.        Operatorul nu utilizeaza prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice ce privesc persoanele fizice care reprezinta Clientul sau le afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie pentru incheierea Contractului/Contractelor.

VI.       Operatorul:

(i)              daca intentioneaza sa prelucreze date cu caracter personal intr-un alt scop decat cel pentru care acestea au fost colectate, va furniza, inainte de aceasta prelucrare ulterioara, informatii privind scopul secundar respectiv si orice alte informatii suplimentare relevante;

(ii)            aplica masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform legii si asigura confidentialitatea acestora, conform legii;

VII. Daca Operatorul va trece printr-o procedura de reorganizare ori vanzare catre alte entitati, datele dumneavoastră vor fi comunicate catre respectivele entitati, conform legii. 

S.C.  CLEFDOR  CONSULT  S.R.L.

Copyright © BucharestRealEstate.ro 2022. Toate drepturile rezervate.